Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

a.           Equine Harmony: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: EQUINE HARMONY  gevestigd aan KRUISWEG 1 te VLODROP, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73665320;

b.           De Ruiter: degene die met diens eigen paard les ontvangt, onafhankelijk van locatie.

c.            De Coachee: degene die met dienst eigen paard coaching ontvangt, onafhankelijk van locatie.

Artikel 2: Verplichtingen Ruiter / Coachee

  1. De Ruiter is verplicht met veiligheidscap te rijden.
  2. De Coachee is verplicht om met dichte schoenen deel te nemen aan coachingsessies.

Artikel 3: Betaling

Betaling vindt plaats op de dag van de les of coaching sessie, contant of via betaalverzoek.

Artikel 4: Annulering

  1. Lessen / coaching kunnen op de dag zelf worden geannuleerd wanneer er enkel een buitenbak ter beschikking is en het regent of stormt.
  2. Wanneer er sprake is van ziekte dient de les voor 20.00 uur de dag vooraf aan de les / coaching te worden afgezegd. Wanneer dit niet gebeurd wordt de les exclusief reiskosten in rekening gebracht.
  3. Wanneer de les / coaching wordt afgezegd wanneer ik al ben gearriveerd op de locatie wordt het lesgeld inclusief reiskosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan lessen of coaching van Equine Harmony geschied op eigen risico van de Ruiter / Coachee.
  2. Het verblijf op en om het terrein ter beschikking gesteld door Equine Harmony geschiedt op eigen risico van de Ruiter / Coachee.
  3. Equine Harmony is slechts dan ten opzichte van de Ruiter of Coachee aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van Equine Harmony, dat in ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van de activiteiten van Equine Harmony door haar moet worden betracht.

© 2020 Equine Harmony